تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
فلسفه غرب 
دانشگاه هامبورگ 
0.00 
اجتهاد 
 
 
 
0.00